Obchodní a reklamační podmínky společnosti

1.Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti The Way,  s. r. o, se Korunní 2569/108, Vinohrady (Praha10), 101 00 Praha, IČO 07117540, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 303956/MSPH (dále jen „Poskytovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Poskytovatelem a jinou osobou (dále jen „Objednatel“), jejímž předmětem je služba poskytování výuky prostřednictvím e-learningových kurzů nabízených na internetových stránkách https://www.doucsesam.cz/

2.Smluvní vztahy se řídí českým právem a případné spory budou řešeny před soudy v České republice.

3.Postup registrace uživatelských účtů je následující: a. Buďto během nákupu kurzu b. případně na stránce https://www.doucsesam.cz/muj-ucet. 

4.Pro použití výukových kurzů je třeba zakoupit licenci, která umožňuje jednomu uživateli studium jednoho kurzu či více kurzů po dobu délky trvání licence.

5.Objednatel použije zakoupené licence pro studium na svém uživatelském účtu nebo přidělí zakoupenou licenci jinému uživateli, který se registroval.

6.Pod jedním uživatelským účtem smí studovat kurz pouze jeden uživatel.

7.Některé kurzy lze studovat bezplatně tak, že objednatel zakoupí licenci, jejíž cena je nulová.

8.Platbu za objednané licence lze provést prostřednictvím platebních metod na použité platební bráně (obvykle online platba kartou nebo online převody do bank) nebo převodem na bankovní účet Poskytovatele, který je uveden na pro forma faktuře zaslané systémem Objednateli.

9.Objednatel a jeho uživatelé jsou před nákupem placených licencí povinni otestovat, zda přehrávání kurzů funguje s použitým technickým vybavením (hardware i software) a používaným internetovým připojením. 

10.Úhradou ceny Služby Objednatel potvrzuje, že se jemu i jeho uživatelům ukázková lekce přehrává bez problémů a akceptuje stejnou kvalitu a způsob výuky. Poskytovatel je oprávněn zamítnout pozdější reklamaci Objednatele z tohoto důvodu.

11.Uživatel, který pomocí zakoupené licence aktivuje kurz před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, výslovně souhlasí s tím, že mu Poskytovatel zpřístupnil kurz před uplynutím této lhůty a že mu tím zaniká právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení licence.

12.Pokud zakoupené licence ke kurzům nebyly využity dle předchozího odstavce, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy a na vrácení licencí, které nebyly dosud využity aktivací kurzů.

13.Požadavek na odstoupení od smlouvy zašle objednavatel na email info@doucse.cz

14.Kurzy podléhají ochraně podle autorského zákona. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn zpřístupňovat kurz veřejnosti v síti Internet a že je nositelem autorských práv ke kurzům.

15.Každý uživatel, kdo oprávněně získal přístup ke kurzu prostřednictvím sítě Internet (dále jen koncový uživatel), je oprávněn využít funkce kurzu jen pro vlastní potřebu. Není oprávněn kurz ani jeho rozmnoženinu rozšiřovat, rozmnožovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat ani sdělovat veřejnosti bez prokazatelného souhlasu Poskytovatele.